====== Agenda/Notulen: Algemene Ledenvergadering PPU 2018-06-16 ======
* Aanvang 16:00 uur
* Sluiting 17:30 uur
* Locatie: In de 3 Krone, Oudegracht 227 Utrecht. Stream via Mumble: mumble.pputrecht.nl
* Vorige ALV: Oprichtings-ALV https://pad.piratenpartij.nl/p/ppualv2018-11-26
* Aanwezig bestuur:  Maarten, Jasmijn, Dmitri
* Afgemeld: 
* Aanwezig overig: 

Streamen & Opnemen via Mumble (online stemmen of inspraak niet mogelijk)
1. Opening
Welkomstwoord door de voorzitter van de Piratenpartij Utrecht Maarten van der Pol
De ALV wordt voorgezeten door:
2. Vaststellen notulist
Saskia Soller
3. Mededelingen / toevoegingen agenda
geen
Aantal stemgerechtigden:
Aantal machtigingen:
Totaal: 12

Stukken behorend bij de ALV:
Worden uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de ALV gepubliceerd.
Vacature Bestuur
Vacature Kascommissie
Vacature Vertrouwenspersoon
Begroting Piratenpartij Utrecht 2019-2020
Moties: Zie moties & amendementen (moties in te dienen tot uiterlijk 16-05-2019, amendementen in te dienen tot uiterlijk 02-06-2019)

Punt van orde: 
Bestuursvacatures: Volstaat voor nu. Pas volgend jaar zou daar verandering in moeten komen. Het zou fijn zijn als er nu al een nieuw bestuurslid zou komen. 

Verzoek aan de ALV om voor deze ALV de eisen voor een bestuurslid te veranderen. In plaats van 6 maanden actief bij de Piratenpartij Utrecht veranderen naar 3 maanden. Dit geldt alleen voor deze ALV.
Verzoek is door de ALV unaniem aangenomen

In de pauze kunnen kandidaten zich bij de secretaris nog aanmelden voor deze functie.

===========================
=     Huishoudelijk Reglement     =
===========================

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.
De volgende moties met betrekking tot het huishoudelijk reglement worden in stemming gebracht: (voor inhoud motie: zie Moties)


Stemming motie: 12
Voor:12
Tegen:
Onthouding:
Unaniem aangenomen 

Motie 201901 is wel  aangenomen door de ALV.


Stemming motie: 12
Voor:11
Tegen:1
Onthouding:

Motie 201902 is wel/ aangenomen door de ALV.


===========================
==   Beleidsplan & Begroting  ==
===========================

Het beleidsplan "Plan Paars 2028" is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.
De begroting 2018-2019 is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.

Zoals aangegeven op de ALV van 26 november 2018 zou er op deze ALV een begroting worden gepresenteerd met een looptijd tot 31 december 2020. De penningmeester geeft een korte toelichting op het ontbreken van deze begroting, de wijziging in de lopende begroting, en de door het bestuur voorgestelde motie waarna deze motie over de begroting in stemming zal worden gebracht. (voor inhoud motie zie: Moties)


Stemming motie: 12
Voor:11
Tegen:
Onthouding:1

Motie 201903 is wel aangenomen door de ALV.

======================================================
  Kascommissie & Decharge bestuur betreffende boekjaar nvt    =
======================================================

Het eerste boekjaar van de vereniging Piratenpartij Utrecht betreft november 2018 - december 2019. Hier hoeft pas in de ALV van 2020 decharge voor te worden verleend indien de boeken kloppen.

Aanmeldingen kascommissie: 3

Stemming benoeming kascommissieleden:
   Oliver: 10 voor             0 tegen
David: 10 voor                0 tegen
Arnoud: 9 voor               1 blanco 

======================================================
     Aanstelling Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen       =
======================================================

Momenteel is de positie vertrouwenspersoon ingevuld door Edwin IJsman. Deze is wel beschikbaar voor een volgende termijn.

Eventuele overige aanmeldingen vertrouwenspersoon: 0

Mededelingen / toelichting van de vertrouwenspersoon:

Aanstelling vertrouwenspersoon / personen voor de komende periode.

======================
=  Bestuursverkiezingen  =
======================

Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders. Huidige bestuurstermijnen:

Maarten van der Pol
Formeel: Voorzitter
Organisatorisch: Lead Link
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Dmitri Schrama
Formeel: Secretaris
Organisatorisch: Facilitator
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Jasmijn Boeken
Formeel: Penningmeester
Organisatorisch: Penningmeester
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Aanmeldingen bestuur:

Bjorn heeft zich in de pauze kandidaat gesteld voor het bestuur.

Stemming benoeming Bjorn in het bestuur
Bjorn: 10 voor                1 blanco


===========================
=        Moties & Amendementen  =
===========================


Motie 201901: Toevoeging mogelijkheid tot gespreid betalen contributie. (ingediend door M. van der Pol)
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel "Huishoudelijk Reglement".

Artikel 2F van het Huishoudelijk Reglement Piratenpartij Utrecht is nu:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar. 

Het voorstel is om deze zin uit te breiden als volgt:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar, tenzij er een betalingsregeling is gevraagd. In dat geval is het lid tien termijnen van 5 euro verschuldigd, te betalen in de eerste tien maanden van het kalenderjaar. Vangt het lidmaatschap later aan dan mag het verschuldigde bedrag evenredig worden verdeeld over de resterende maanden van het kalenderjaar, waarbij betaling van de eerste termijn direct verschuldigd is en daarna maandelijks. 


Motie 201902: Toevoeging contributiekorting voor leden die minder te besteden hebben. (ingediend door M. van der Pol)
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel "Huishoudelijk Reglement".

Artikel 2F van het Huishoudelijk Reglement Piratenpartij Utrecht is nu:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar. 

Het voorstel is om aan dit lid toe te voegen: 
Ieder die lid wil worden mag indien de persoonlijke situatie dat verlangt bij de penningmeester vragen om 50% korting op de geldende contributie.


Motie 201903: Goedkeuring voor het bestuur om de begroting voor 2020 later dit jaar zelf vast te stellen.
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel "Beleidsplan & Begroting".

In overweging nemende dat:

Verzoekt het bestuur vanuit praktisch oogpunt als volgt te handelen:
Begrootte  inkomsten PPNL Afdeling en PP schrappen voor 2019, totaal 2.500,- euro. 
Tekort op balans als gevolg hiervan is te overzien, maar bestuur PPU zal urgent bij landelijk aandringen op besluitvorming en ondersteuning ten aanzien van de financien.
Wanneer er afspraken zijn gemaakt, maar uiterlijk eind 2019, zal bestuur een goede begroting voor 2020 opstellen.

Waarmee de ALV hierbij het bestuur machtigt om:

Uiteraard is het daarna wel mogelijk om moties over de lopende begroting in te dienen op de ALV van 2020.

=========================
=== W.V.T.T.K. / Rondvraag ===
=========================

Aansluitend op de ALV is er een gratis borrel voor alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden.

===================================================================================================================================