Agenda, moties en amendementen ALV 2020

Agenda: Algemene Ledenvergadering PPU 2019-05-24

Aanvang 16:00 uur

Sluiting 17:30 uur

Locatie: In de 3 Krone, Oudegracht 227 Utrecht.

Stream via Mumble: mumble.pputrecht.nl

Vorige ALV: Juni 2019: http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2019/11/ALV062019.html

Aanwezig bestuur:  Maarten, Jasmijn, Dmitri, Björn

Afgemeld:

Aanwezig overig: 

Streamen & Opnemen via Mumble (online stemmen of inspraak niet mogelijk)

1. Opening
Welkomstwoord door de voorzitter van de Piratenpartij Utrecht Maarten van der Pol

De ALV wordt voorgezeten door:

  • Jasmijn Boeken (penningmeester)
  • Dmitri Schama (secretaris)
  • Maarten van der Pol (voorzitter)
  • Björn Struijlaart (bestuurslid)

2. Vaststellen notulist: Saskia Söller

3. Mededelingen / toevoegingen agenda:

Aantal stemgerechtigden:
Aantal machtigingen:
Totaal:

Stukken behorend bij de ALV:

Worden uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de ALV gepubliceerd.

Vacature Bestuur
Vacature Kascommissie
Vacature Vertrouwenspersoon
Begroting Piratenpartij Utrecht 2020
Balans Piratenpartij Utrecht 2018-2019

Moties: Zie moties & amendementen (moties in te dienen tot uiterlijk 20-04-2020, amendementen in te dienen tot uiterlijk 06-05-2020)

Huishoudelijk Reglement  

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De volgende moties met betrekking tot het huishoudelijk reglement worden in stemming gebracht: (voor inhoud motie: zie Moties)
Geen moties ingediend

Beleidsplan & Begroting 

Het beleidsplan “Plan Paars 2028” is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De begroting 2020 is met instemming van de ALV van juni 2019 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.
Ten aanzien van het beleidsplan zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Ten aanzien van de begroting voor 2020 zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Kascommissie & Decharge bestuur betreffende boekjaar 2018-2019
Het eerste boekjaar van de vereniging Piratenpartij Utrecht betreft november 2018 – december 2019. De kascommissie heeft de boeken bestudeerd en adviseert de ALV om het bestuur wel/geen dechargé te verlenen voor het boekjaar 2018 / 2019. 

Stemmen voor dechargé:
Stemmen tegen dechargé: 

De ALV verleent het bestuur wel / geen dechargé voor boekjaar 2018-2019.

Aanstelling Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen      
Momenteel is de positie vertrouwenspersoon ingevuld door Edwin IJsman. Deze is wel beschikbaar voor een volgende termijn.

Eventuele overige aanmeldingen vertrouwenspersoon: 0

Mededelingen / toelichting van de vertrouwenspersoon:

Aanstelling vertrouwenspersoon / personen voor de komende periode.

Bestuursverkiezingen
Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders.
Huidige bestuurstermijnen:

Maarten van der Pol
Formeel: Voorzitter
Organisatorisch: Lead Link
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Dmitri Schrama
Formeel: Secretaris
Organisatorisch: Facilitator
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Jasmijn Boeken
Formeel: Penningmeester
Organisatorisch: Penningmeester
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Björn Struijlaart
Formeel: Bestuurslid
Organisatorisch: Rep Link
Bestuurstermijn eindigt: 16 juni 2021

Aanmeldingen bestuur:

Moties & Amendementen

W.V.T.T.K. / Rondvraag
Aansluitend op de ALV is er een gratis borrel voor alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden.