Agenda, moties en amendementen ALV 2020

Agenda: Algemene Ledenvergadering PPU 2020-06-28

Aanvang 16:00 uur

Sluiting 17:30 uur

Locatie: In de 3 Krone, Oudegracht 227 Utrecht.

Stream via Mumble: mumble.piratenpartij.nl, stemmen per mail + telefonische verificatie

Vorige ALV: Juni 2019: http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2019/11/ALV062019.html

Aanwezig bestuur:  Maarten, Jasmijn, Dmitri, Björn

Afgemeld:

Aanwezig overig: 

Streamen & Opnemen via Mumble

1. Opening
Welkomstwoord door de voorzitter van de Piratenpartij Utrecht Maarten van der Pol

De ALV wordt voorgezeten door:

  • Jasmijn Boeken (penningmeester)
  • Dmitri Schama (secretaris)
  • Maarten van der Pol (voorzitter)
  • Björn Struijlaart (bestuurslid)

2. Vaststellen notulist: Saskia Söller

3. Mededelingen / toevoegingen agenda:

Aantal stemgerechtigden:
Aantal machtigingen:
Totaal:

Stukken behorend bij de ALV:

Vacature Bestuur
Vacature Kascommissie
Vacature Vertrouwenspersoon
Allen onder: https://pputrecht.nl/vacatures-alv-2020/
Begroting Piratenpartij Utrecht 2020 http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/begroting-2020.pdf
Begroting Piratenpartij Utrecht 2021 http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/begroting-2021-pdf.pdf
Balans Piratenpartij Utrecht 2018-2019 http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/balansbegroting20182019.pdf

Moties: Zie moties & amendementen (moties in te dienen tot uiterlijk 28-05-2020, amendementen in te dienen tot uiterlijk 14-06-2020)

Huishoudelijk Reglement  

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De volgende moties met betrekking tot het huishoudelijk reglement worden in stemming gebracht: (voor inhoud motie: zie Moties)
Motie 202001: Aanpassing contributie

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Onthouding:

Beleidsplan & Begroting 

Het beleidsplan “Plan Paars 2028” is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De begroting 2020 is met instemming van de ALV van juni 2019 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.
Ten aanzien van het beleidsplan zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Ten aanzien van de begroting voor 2020 zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Kascommissie & Decharge bestuur betreffende boekjaar 2018-2019
Het eerste boekjaar van de vereniging Piratenpartij Utrecht betreft november 2018 – december 2019. De kascommissie heeft de boeken bestudeerd en adviseert de ALV om het bestuur wel/geen dechargé te verlenen voor het boekjaar 2018 / 2019. 

Stemmen voor dechargé:
Stemmen tegen dechargé: 

De ALV verleent het bestuur wel / geen dechargé voor boekjaar 2018-2019.

Aanstelling Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen      
Momenteel is de positie vertrouwenspersoon ingevuld door Edwin IJsman. Deze is wel beschikbaar voor een volgende termijn.

Eventuele overige aanmeldingen vertrouwenspersoon: 0

Mededelingen / toelichting van de vertrouwenspersoon:

Aanstelling vertrouwenspersoon / personen voor de komende periode.

Kascommissie
De huidige leden zijn Arnoud Siegers, David Bekker en Oliver Verver.

Aroud Siegers legt zijn functie neer in verband met het verkiesbaar zijn als bestuurslid.

Stemt de ALV voor het aanlaten van de overige leden (indien zij dat ook willen).

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:

Daarnaast heeft Geert-Jan Meewisse zich aangemeld als kascommissielid.

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:


Bestuursverkiezingen
Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders.
Huidige bestuurstermijnen:

Maarten van der Pol
Formeel: Voorzitter
Organisatorisch: Lead Link
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Dmitri Schrama
Formeel: Secretaris
Organisatorisch: Facilitator
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Jasmijn Boeken
Formeel: Penningmeester
Organisatorisch: Penningmeester
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Björn Struijlaart
Formeel: Bestuurslid
Organisatorisch: Rep Link
Bestuurstermijn eindigt: 16 juni 2021

Aanmeldingen bestuur:

Abram Kleijweg
Sollicitatie voor bestuurslid
Stemmen voor:
Stemmen tegen: 

Arnoud Siegers
Sollicitatie voor bestuurslid
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

Maarten van der Pol
Sollicitatie voor bestuurslid
Stemmen voor:
Stemmen tegen: 

Moties & Amendementen

Motie 202001: Aanpassing contributie

De huidige tekst in het Huishoudelijk Reglement aangande contributie is nu:

De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar, tenzij er een betalingsregeling is gevraagd. In dat geval is het lid tien termijnen van 5 euro verschuldigd, te betalen in de eerste tien maanden van het kalenderjaar. Vangt het lidmaatschap later aan dan mag het verschuldigde bedrag evenredig worden verdeeld over de resterende maanden van het kalenderjaar, waarbij betaling van de eerste termijn direct verschuldigd is en daarna maandelijks. Ieder die lid wil worden mag indien de persoonlijke situatie dat verlangt bij de penningmeester vragen om 50% korting op de geldende contributie.

In acht nemende dat de hoogte van het contributiebedrag was vastgesteld als zijnde een financiele steun voor de PPU (je hoeft geen lid te zijn om piraat te zijn), en de realiteit dat dit ertoe heeft geleid dat het ledental achter blijft, is het voorstel om dit als volgt aan te passen:

De door leden te betalen contributie bedraagt € 19,84 per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar of de maand waarin het lidmaatschap aanvangt. Leden voor wie dit een te hoog bedrag is kunnen jaarlijks vrijstelling van contributie aanvragen bij het bestuur.

W.V.T.T.K. / Rondvraag
Aansluitend op de ALV is er een gratis borrel voor alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden.