Stemrecht op de ALV voor niet-leden.

In Artikel 18 lid 4 van onze statuten staat opgenomen dat leden van de Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht ook stemrecht hebben op de Algemene Ledenvergadering:

Statuten Piratenpartij Utrecht, Artikel 18, lid 4.

Leden van de Piratenpartij Nederland woonachtig in de provincie Utrecht
hebben ook stemrecht, ieder één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen

Dit genoemde voorbehoud komt voor uit het volgende wetsartikel:

Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Artikel 38, Lid 3.

De statuten kunnen bepalen dat personen die deel uitmaken van andere organen der vereniging en die geen lid zijn, in de algemene vergadering stemrecht kunnen uitoefenen. Het aantal der door hen gezamenlijk uitgebrachte stemmen zal echter niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal der door de leden uitgebrachte stemmen

Kort door de bocht betekent dit dat wanneer er 10 leden van de Piratenpartij Utrecht stemmen, en 100 leden van de Piratenpartij Nederland, de 100 stemmen van de leden Piratenpartij Nederland niet voor meer dan 5 stemmen mogen meetellen. Stemmen er vier leden van de Piratenpartij Nederland dan tellen die voor 4 mee in dit voorbeeld, de helft is een maximum.

Dit is natuurlijk een forse overdrijving aangezien zelfs de ALV van de Piratenpartij Nederland doorgaans niet meer dan 40 mensen trekt, maar maakt wel duidelijk hoe de stemmen mee mogen wegen.

Stemmen van niet-leden van de Piratenpartij Utrecht worden daarom apart geteld, en naar ratio verdeeld over de mogelijke opties (voor-tegen-onthouding). Die verdeling bepaalt vervolgens de invulling van het maximale aantal stemmen voor niet-leden, indien van toepassing.

Het toekennen van dit stemrecht is wel afhankelijk van medewerking en ondersteuning van de landelijke ledenadministratie. Dit omdat wij geen inzage willen en mogen hebben in de landelijke ledenadministratie, de controle op lidmaatschap dient dus daar te gebeuren.