Agenda, moties en amendementen ALV 2019

Agenda: Algemene Ledenvergadering PPU 2018-06-16

 • Aanvang 16:00 uur
 • Sluiting 17:30 uur
 • Locatie: In de 3 Krone, Oudegracht 227 Utrecht. Stream via Mumble: mumble.pputrecht.nl
 • Vorige ALV: Oprichtings-ALV https://pad.piratenpartij.nl/p/ppualv2018-11-26
 • Aanwezig bestuur: Maarten, Jasmijn, Dmitri
 • Afgemeld:
 • Aanwezig overig:

Streamen & Opnemen via Mumble (online stemmen of inspraak niet mogelijk)

 1. Opening
 2. Vaststellen notulist
 3. Mededelingen / toevoegingen agenda

Aantal stemgerechtigden:
Aantal machtigingen:
Totaal:

Stukken behorend bij de ALV:
https://pputrecht.nl/alv2019/
Vacature Bestuur
Vacature Kascommissie
Vacature Vertrouwenspersoon
Begroting Piratenpartij Utrecht 2018-2019 (zie ook motie 201903)
Moties: Zie moties & amendementen (moties in te dienen tot uiterlijk 16-05-2019, amendementen in te dienen tot uiterlijk 02-06-2019)

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.
De volgende moties met betrekking tot het huishoudelijk reglement worden in stemming gebracht: (voor inhoud motie: zie Moties)

Motie 201901: Toevoeging mogelijkheid tot gespreid betalen contributie.

Amendementen voor stemming motie:
Stemming amendement(en):
Voor:
Tegen:
Onthouding:

Stemming motie:
Voor:
Tegen:
Onthouding:

Motie 201901 is wel/niet aangenomen door de ALV.

Motie 201902: Toevoeging contributiekorting voor leden die minder te besteden hebben.

Amendementen voor stemming motie:
Stemming amendement(en):
Voor:
Tegen:
Onthouding:

Stemming motie:
Voor:
Tegen:
Onthouding:

Motie 201902 is wel/niet aangenomen door de ALV.

===========================

Beleidsplan & Begroting

Het beleidsplan “Plan Paars 2028” is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.
De begroting 2018-2019 is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.

Zoals aangegeven op de ALV van 26 november 2018 zou er op deze ALV een begroting worden gepresenteerd met een looptijd tot 31 december 2020. De penningmeester geeft een korte toelichting op het ontbreken van deze begroting, de wijziging in de lopende begroting, en de door het bestuur voorgestelde motie waarna deze motie over de begroting in stemming zal worden gebracht. (voor inhoud motie zie: Moties)

Motie 201903: Goedkeuring voor het bestuur om de begroting voor 2020 later dit jaar zelf vast te stellen.

Amendementen voor stemming motie:
Stemming amendement(en):
Voor:
Tegen:
Onthouding:

Stemming motie:
Voor:
Tegen:
Onthouding:

Motie 201903 is wel/niet aangenomen door de ALV.

Kascommissie & Decharge bestuur betreffende boekjaar nvt

Het eerste boekjaar van de vereniging Piratenpartij Utrecht betreft november 2018 – december 2019. Hier hoeft pas in de ALV van 2020 decharge voor te worden verleend indien de boeken kloppen.

Aanmeldingen kascommissie:

Stemming benoeming kascommissieleden:

Aanstelling Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen

Momenteel is de positie vertrouwenspersoon ingevuld door Edwin IJsman. Deze is wel/niet beschikbaar voor een volgende termijn.

Eventuele overige aanmeldingen vertrouwenspersoon:

Mededelingen / toelichting van de vertrouwenspersoon:

Aanstelling vertrouwenspersoon / personen voor de komende periode.

Bestuursverkiezingen

Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders. Huidige bestuurstermijnen:

Maarten van der Pol
Formeel: Voorzitter
Organisatorisch: Lead Link
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Dmitri Schrama
Formeel: Secretaris
Organisatorisch: Facilitator
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Jasmijn Boeken
Formeel: Penningmeester
Organisatorisch: Penningmeester
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2020

Aanmeldingen bestuur:

Moties & Amendementen

Motie 201901: Toevoeging mogelijkheid tot gespreid betalen contributie. (ingediend door M. van der Pol)
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel “Huishoudelijk Reglement”.

Artikel 2F van het Huishoudelijk Reglement Piratenpartij Utrecht is nu:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar.

Het voorstel is om deze zin uit te breiden als volgt:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar, tenzij er een betalingsregeling is gevraagd. In dat geval is het lid tien termijnen van 5 euro verschuldigd, te betalen in de eerste tien maanden van het kalenderjaar. Vangt het lidmaatschap later aan dan mag het verschuldigde bedrag evenredig worden verdeeld over de resterende maanden van het kalenderjaar, waarbij betaling van de eerste termijn direct verschuldigd is en daarna maandelijks.

Motie 201902: Toevoeging contributiekorting voor leden die minder te besteden hebben. (ingediend door M. van der Pol)
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel “Huishoudelijk Reglement”.

Artikel 2F van het Huishoudelijk Reglement Piratenpartij Utrecht is nu:
F. De door leden te betalen contributie bedraagt € 50,- per kalenderjaar en is verschuldigd in de eerste maand van het kalenderjaar.

Het voorstel is om aan dit lid toe te voegen:
Ieder die lid wil worden mag indien de persoonlijke situatie dat verlangt bij de penningmeester vragen om 50% korting op de geldende contributie.

Motie 201903: Goedkeuring voor het bestuur om de begroting voor 2020 later dit jaar zelf vast te stellen. (ingediend door J. Boeken)
Stemming over deze motie is tijdens het onderdeel “Beleidsplan & Begroting”.

In overweging nemende dat:

 • De uitgaven lopen conform begroting, met kleine afwijkingen. Zie Balans & WV  2018-2019 F17.
 • De inkomsten lopen flink  achter op de begroting, zie Balans & WV 2018-2019 F25. 
 • Realisatie inkomsten is  ongeveer een derde van de begrootte inkomsten. 
 • Dit komt vooral door het  uitblijven van gelden uit landelijk. Verzoek  in september 2018 gestuurd, afgelopen 2 besturen hebben dit nog niet op  (kunnen) pakken.

Verzoekt het bestuur vanuit praktisch oogpunt als volgt te handelen:

 • Begrootte  inkomsten PPNL Afdeling en PP schrappen voor 2019, totaal 2.500,- euro. 
 • Tekort op balans als gevolg hiervan is te overzien, maar bestuur PPU zal urgent bij landelijk aandringen op besluitvorming en ondersteuning ten aanzien van de financien.
 • Wanneer er afspraken zijn gemaakt, maar uiterlijk eind 2019, zal bestuur een goede begroting voor 2020 opstellen.

Waarmee de ALV hierbij het bestuur machtigt om:

 • De begroting voor 2020 zelfstandig vast te stellen.

Uiteraard is het daarna wel mogelijk om moties over de lopende begroting in te dienen op de ALV van 2020.

W.V.T.T.K. / Rondvraag

Aansluitend op de ALV is er een gratis borrel voor alle leden, vrijwilligers en geinteresseerden.