Agenda, moties en amendementen ALV 2021

Agenda: Algemene Ledenvergadering PPU 2021-05-30

Aanvang: 16:00 uur

Sluiting: 17:30 uur

Locatie: online via jitsi 8×8 Meet

Stream via Mumble: mumble.piratenpartij.nl

Stemmen: per mail + telefonische verificatie

Vorige ALV: Juni 2020 (notulen)

Aanwezig bestuur:  Maarten, Abram, Arnoud, Björn

Afgemeld:

Aanwezig overig: 

Streamen & Opnemen via Mumble

1. Opening
Welkomstwoord door de voorzitter van de Piratenpartij Utrecht Maarten van der Pol

De ALV wordt voorgezeten door:

  • Maarten van der Pol (penningmeester)
  • Abram Kleijweg (secretaris)
  • Arnoud Siegers (voorzitter)
  • Björn Struijlaart (bestuurslid)

2. Vaststellen notulist: Saskia Söller

3. Mededelingen / toevoegingen agenda:

Aantal stemgerechtigden:
Aantal machtigingen:
Totaal:

Stukken behorend bij de ALV:

Vacature Bestuur
Vacature Kascommissie
Vacature Vertrouwenspersoon
Allen onder: https://pputrecht.nl/vacatures-alv-2021/

Moties: Zie moties & amendementen (moties in te dienen tot uiterlijk 02-05-2021, amendementen in te dienen tot uiterlijk 16-05-2021)

Huishoudelijk Reglement  

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De volgende moties met betrekking tot het huishoudelijk reglement worden in stemming gebracht:

Motie 20210501: Wijziging HR lidmaatschapsvereisten (voor inhoud motie: zie Moties)

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:

Beleidsplan & Begroting 

Het beleidsplan “Plan Paars 2028” is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De begroting 2021 is door de ALV van juni 2020 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.

Het bestuur presenteert en brengt ter stemming de gewijzigde begroting voor 2021, alsmede de begroting voor 2022.

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:


Ten aanzien van het beleidsplan zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Ten aanzien van de begroting voor 2020 zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Kascommissie & Decharge bestuur betreffende boekjaar 2018-2019
De kascommissie heeft de boeken voor boekjaar 2020 bestudeerd en adviseert de ALV om het bestuur (inclusief inmiddels afgetreden bestuurders Jasmijn Boeken en Dmitri Schrama) wel dechargé te verlenen voor het boekjaar 2020. 

Stemmen voor dechargé:
Stemmen tegen dechargé: 

De ALV verleent het bestuur wel / geen dechargé voor boekjaar 2018-2019.

Aanstelling Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen      
Momenteel is de positie vertrouwenspersoon niet ingevuld.
Aanmelding vertrouwenspersoon: Frederique van de Steeg
Eventuele overige aanmeldingen vertrouwenspersoon: 0

Mededelingen / toelichting van de vertrouwenspersoon:

Aanstelling vertrouwenspersoon / personen voor de komende periode.

Kascommissie
De huidige leden zijn Geert-Jan Meewisse, David Bekker en Oliver Verver.

xxxxxx legt zijn functie neer in verband met het verkiesbaar zijn als bestuurslid.

Stemt de ALV voor het aanlaten van de overige leden (indien zij dat ook willen).

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:

Daarnaast heeft xxxxxxx zich aangemeld als kascommissielid.

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:


Bestuursverkiezingen
Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders.
Huidige bestuurstermijnen:

Arnoud Siegers
Formeel: Voorzitter
Organisatorisch: Bestuurslid
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2022

Abram Kleijweg
Formeel: Secretaris
Organisatorisch: Secretaris
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2022

Maarten van der Pol
Formeel: Penningmeester
Organisatorisch: Penningmeester
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2022

Björn Struijlaart
Formeel: Bestuurslid
Organisatorisch: Rep Link
Bestuurstermijn eindigt: 16 juni 2021

Aanmeldingen bestuur:

Moties & Amendementen

Motie 20210501: Wijziging HR lidmaatschapsvereisten
In overweging nemende dat:
– Het Huishoudelijk Reglement stelt het bestuur in staat om mensen een kwijtschelding van het lidmaatschap te verlenen. Deze leden worden in de ledenadministratie aangeduid als “bijzonder lid”. Een bijzonder lid geniet dezelfde rechten en plichten als reguliere leden;
– Er aansluiting tussen de landelijke vereniging Piratenpartij Nederland en de vereniging Piratenpartij Utrecht mist omdat leden van de landelijke vereniging niet automatisch lid kunnen zijn van de vereniging Piratenpartij Utrecht (conform AVG);
– Leden van de landelijke vereniging Piratenpartij Nederland zonder kosten ook lid kunnen worden van de vereniging Piratenpartij Utrecht mits het bestuur een bijzonder lidmaatschap gunt;
– Leden van de lokale vereniging Piratenpartij Utrecht niet zonder kosten lid kunnen worden van de vereniging Piratenpartij Nederland in verband met de wettelijke vereisten aan lidgeld voor landelijke partijen
– Deze structuur weliswaar toegestaan is, maar niet transparant;

Stellen wij de volgende toevoeging aan “Artikel 2: Bepalingen omtrent het lidmaatschap en contributie” van het Huishoudelijk Reglement voor aan de ALV:

Lid J- Leden van de landelijke vereniging Piratenpartij Nederland, kunnen mits aangedragen door het bestuur van de landelijke vereniging Piratenpartij Nederland aan het bestuur van de vereniging Piratenpartij Utrecht, vrijstelling krijgen van betaling van contributie aan de vereniging Piratenpartij Utrecht en zo een lidmaatschap verkrijgen met alle daarbij horende rechten en plichten. De landelijke vereniging Piratenpartij Nederland dient leden bij het aanbieden van dit lidmaatschap op de hoogte te stellen van de geldende statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging Piratenpartij Utrecht, en kan bij akkoord daarop leden voordragen aan de Piratenpartij Utrecht.

W.V.T.T.K. / Rondvraag
Aansluitend op de ALV is er een gratis borrel voor alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden.