Agenda, moties en amendementen ALV 2022

Agenda: Algemene Ledenvergadering PPU 2022-06-26

Aanvang: 16:00 uur

Sluiting: 17:30 uur

Locatie: Buurthuis In de 3 Krone, Oudegracht 227 Utrecht

Stemmen: per mail + telefonische verificatie, fysiek.

Aanwezig bestuur:  Maarten, Abram, Arnoud

Afgemeld:

Aanwezig overig: 

Streamen & Opnemen via Mumble

1. Opening
Welkomstwoord door de penningmeester van de Piratenpartij Utrecht Maarten van der Pol

De ALV wordt voorgezeten door:

  • Maarten van der Pol (penningmeester)
  • Abram Kleijweg (secretaris)
  • Arnoud Siegers (voorzitter)

2. Vaststellen notulist:

3. Mededelingen / toevoegingen agenda:

Aantal stemgerechtigden:
Aantal machtigingen:
Totaal:

Stukken behorend bij de ALV:

Moties: Zie moties & amendementen (moties in te dienen tot uiterlijk 26-05-2022, amendementen in te dienen tot uiterlijk 19-06-2022)

Agendawijziging

In verband met het aftredend bestuur, en in geval van te weinig of geen nieuwe bestuurders het ter stemming brengen van motie 20220601, zal eerst de bestuursverkiezing worden afgehandeld.

Huishoudelijk Reglement  

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De volgende moties met betrekking tot het huishoudelijk reglement worden in stemming gebracht:

Geen binnengekomen moties / amendementen.

Beleidsplan & Begroting 

Het beleidsplan “Plan Paars 2028” is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De begroting 2021 is door de ALV van juni 2020 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. Gelet op de laatste verkiezingsuitslag en het aftreden van het voltallig bestuur komt het beleidsplan te vervallen. Het nieuwe bestuur zal een nieuw beleidsplan op moeten stellen, evenals een begroting voor 2023 (en eventueel gewijzigde begroting 2022).


Ten aanzien van het beleidsplan zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Ten aanzien van de begroting voor 2023 zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Kascommissie & Decharge bestuur betreffende boekjaar 2021 en 2022 tot en met 18 april 2022.
De kascommissie heeft de boeken voor boekjaar 2022 en voor het deel boekjaar 2022 tot en met 18 april 2022 bestudeerd en adviseert de ALV om het bestuur wel/geen dechargé te verlenen voor het boekjaar 2021 en het deel boekjaar tot en met 18 april 2022. 

Stemmen voor dechargé:
Stemmen tegen dechargé: 

De ALV verleent het bestuur wel / geen dechargé voor boekjaar 2021 en deel 2022 tot en met 18 april 2022.

Aanstelling Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen      
Momenteel is de positie vertrouwenspersoon niet ingevuld.
Aanmelding vertrouwenspersoon:

Nog geen aanmeldingen.

Mededelingen / toelichting van de vertrouwenspersoon:

Aanstelling vertrouwenspersoon / personen voor de komende periode.

Kascommissie
De huidige leden zijn Geert-Jan Meewisse, Bjorn Struijlaart en Oliver Verver.

Stemt de ALV voor het aanlaten van de overige leden (indien zij dat ook willen).

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:

Daarnaast heeft xxxxxxx zich aangemeld als kascommissielid.

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:


Bestuursverkiezingen
Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders.
Huidige bestuurstermijnen:

Arnoud Siegers
Formeel: Voorzitter
Organisatorisch: Bestuurslid
Bestuurstermijn eindigt: Per ALV

Abram Kleijweg
Formeel: Secretaris
Organisatorisch: Secretaris
Bestuurstermijn eindigt: Per ALV

Maarten van der Pol
Formeel: Penningmeester
Organisatorisch: Penningmeester
Bestuurstermijn eindigt: Per ALV

Aanmeldingen bestuur:

Nog geen aanmeldingen.

Moties & Amendementen

Motie 20220601: Opheffing vereniging

In overweging nemende dat:

  • Er na de ALV 2022 mogelijk geen bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf bestuurders, waaronder een penningmeester, secretaris en voorzitter, gekozen is,
  • Invulling van de drie dagelijks bestuur functies zowel statutair als wettelijk vereist is,

Brengen wij ter stemming:

  • Opheffing van de Vereniging Piratenpartij Utrecht

En belasten het huidig aftredend bestuur daarmee met:

  • Het correct afronden van alle lopende verplichtingen aangaande de vereniging,
  • Het afsluiten en aanbieden van de boekhouding aan de kascommissie,
  • Het uitschrijven uit de KVK zodra aan alle wettelijke en statutaire verplichtingen is voldaan.

W.V.T.T.K. / Rondvraag
Aansluitend op de ALV is er voor wie dat wil nog een gezamelijk kroegbezoek in het centrum.